Riżorsi għar-Raba' Sena Primarja
IĊ-ĊIVIKA
Ċ4.1 Nies Li Jgħinuna
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ċ4.1.1 nidentifikaw x’uħud mill-persuni li jgħinuna fil‑komunità, kemm dawk voluntiera kif ukoll dawk li huma mpjegati

worksheet <>

   
Ċ4.1.2 nibnu relazzjonijiet tajba mal‑istudenti eletti fil‑kunsilli tal‑istudenti

worksheet <>

   
Ċ4.1.3 Nesploraw x’inhi r‑relazzjoni bejn għajnuna u protezzjoni. Nidentifikaw l-għajnuna u/jew il-protezzjoni li jagħtuna bosta persuni fil‑lokalità tagħna worksheet <>    
Ċ4.1.4 Niddeskrivu modi ta’ kollaborazzjoni mal‑persuni li jgħinuna fil-lokalità tagħna; naraw kif il-kollaborazzjoni tagħna tista’ tiswa ta’ ġid. worksheet <>    
Ċ4.1.5 Nifhmu kif bosta nies jgħinuna f’ħajjitna, imma l-prevenzjoni tibqa’ l‑aħjar għajununa li nistgħu nagħtu lilna nfusna worksheet <>    
         
Ċ4.2 Il-Ħajja fil-belt jew raħal tagħna
  il-ħiliet

 

 

 
Ċ4.2.1

Nesploraw xi similaritajiet u xi differenzi li nsibu bejn il‑lokalità li ngħixu fiha aħna u xi lokalità oħra.

worksheet <>

   
Ċ4.2.2 norganizzaw librerija fil‑klassi ta’ pubblikazzjonijiet maħruġa mill‑għaqdiet, il‑parroċċa u l-Kunsill Lokali worksheet <>    
Ċ4.2.3 nidentifikaw il‑karatteristiċi ewlenin li jiffurmaw il-wirt kulturali tal-belt jew raħal fejn ngħixu worksheet <>    
Ċ4.2.4 nikklassifikaw l‑attivitajiet li jsiru fil‑belt jew raħal tagħna f’attivitajiet (a) reliġjużi u (b) ta’ natura ċivika worksheet <>    
Ċ4.2.5 nidentifikaw għaqdiet u/jew gruppi fejn l‑istudenti jistgħu jimpenjaw ruħhom fil‑belt jew raħal tagħhom worksheet <>    
         
Ċ4.3 Ix-Xogħol      
  il-ħiliet

 

 

 
Ċ4.3.1 Nesploraw id-dmirijiet (il-job description) ta’xi ħaddiema li nafu worksheet <>    
Ċ4.3.2 nidentifikaw u nesploraw x’uħud mis‑snajja’ u x‑xogħlijiet tradizzjonali worksheet <>    
Ċ4.3.3 ngħinu lill-istudenti biex jesploraw ix‑xogħlijiet l‑iktar komuni li jaraw isiru madwarhom fil‑lokalità fejn joqogħdu worksheet <>    
Ċ4.3.4 nidentifikaw tipi differenti ta’ xogħlijiet li biex jagħmluhom, il‑persuni jkollhom jivvjaġġaw barra l‑belt jew raħal fejn joqogħdu worksheet <>    
Ċ4.3.5 nesploraw id-dmirijiet li jkollhom x’uħud minn dawn il‑ħaddiema waqt ix‑xogħol li jagħmlu fis‑servizzi barra l‑belt jew raħal fejn noqogħdu worksheet <>    
         
IL-ĠEOGRAFIJA
Ġ4.1 Il-Mappa tal-Gżejjer Maltin
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ġ4.1.1 Il-pjanti tal-klassi, tal‑iskola u tal-pjazza; x’inhi mappa? worksheet <>    
Ġ4.1.2 Nitgħallmu nsibu fuq mappa xi lokalitajiet tal‑Gżejjer Maltin worksheet <>    
Ġ4.1.3 Nesploraw il-pożizzjoni ġeografika ta’ xi bliet u rħula Maltin u Għawxin worksheet <>    
Ġ4.1.4 is-saffi tal-blat Malti worksheet <>    
Ġ4.1.5 nidentifikaw xi differenzi bejn il-ħajja fil-belt u l‑ħajja fil-kampanja worksheet <>    
         
Ġ4.2 It-Temp
  il-ħiliet

 

riżorsi oħra

 
Ġ4.2.1 Nosservaw l-elementi prinċipali tat‑temp: it‑temperatura, ix-xita u r‑riħ worksheet <>    
Ġ4.2.2 Nidentifikaw strumenti li jkejlu t‑temp: it‑termometru, ir‑raingauge, il-pinnur u l‑anemometru worksheet <>    
Ġ4.2.3 Nifhmu eżempji ħfief ta’ riżultati ta’ kejl ta’ temp worksheet <>    
Ġ4.2.4 Nesploraw kif ikun it‑temp tipiku ta’ staġuni differenti fil-Gżejjer Maltin worksheet <>    
Ġ4.2.5 nirriċerkaw l-effetti tat‑temp estrem fuq l‑ambjent u fuqna l‑bnedmin worksheet <>

NOTI <>

 
         
Ġ4.3 It-Tibdil Skont l-Istaġuni
  il-ħiliet

 

 

 
Ġ4.3.1 permezz ta’ stampi u ritratti nosservaw il‑bidliet staġjonali fuq il‑paesaġġ tagħna u dak barra minn Malta worksheet <>    
Ġ4.3.2 nosservaw x’effetti jkollhom il‑bidliet staġjonali fuqna l‑bnedmin worksheet <>    
Ġ4.3.3 nifhmu kif jeżistu staġuni differenti minn tagħna madwar id-dinja worksheet <>

NOTI <>

 
Ġ4.3.4 inżommu ġurnal mifrux fuq sebat ijiem u fih inniżżlu l‑osservazzjonijiet tagħna worksheet <>

NOTI <>

 
Ġ4.3.5 nidentifikaw il-ħwejjeġ differenti li nilbsu skont l-istaġun li nkunu fih worksheet <>    
         
L-ISTORJA
S4.1 Personaġġi Maltin
  il-ħiliet

worksheets

 

 
S4.1.1 Nagħmlu riċerka dwar  it-tliet personaġġi msemmija worksheet <> Dun Mikiel Xerri - noti
Dun Karm Psaila - noti
Dun Ġorġ Preca - noti
 
S4.1.2 Għaliex il-poplu Malti għadu jgħożż il-memorja ta’ dawn il‑personaġġi; x’nistgħu nagħmlu biex infakkruhom  dejjem iktar u aħjar worksheet <>    
S4.1.3 Infittxu evidenza tal-effetti li dawn il‑personaġġi ħallew fuq il-kultura Maltija worksheet <>    
S4.1.4 Infakkru lil dawn it-tliet personaġġi permezz ta’ kitba kreattiva worksheet <>    
S4.1.5 Ikollna esperjenza ta’ sors primarju fil‑każ ta’ wieħed mill-personaġġi worksheet <>    
         
S4.2 Il-Ħrejjef, Il-Leġġendi u l-Istorja
  il-ħiliet

 

 

 
S4.2.1 nirriċerkaw eżempji ta’ ħrejjef mill‑mitoloġija Griega worksheet <>    
S4.2.2 ikollna esperjenza ta’ leġġenda Maltija worksheet <>    
S4.2.3 Ikollna esperjenza ta’ test storiku ibbażat fuq l‑evidenza worksheet <> silta għall-qari <>  
S4.2.4

nagħmlu differenza bejn ħrafa u leġġenda

worksheet <>    
S4.2.5 nirriċerkaw l-istorja tal‑miġja tan‑Normanni f’Malta fis-sena 1091 u nikklassifikaw ir-riċerka f’jew LEĠĠENDA jew fi STORJA worksheet <>    
         
S4.3 Ċelebrazzjonijiet u Ħin Liberu
  il-ħiliet

 

 

 
S4.3.1 Nagħmlu lista ta’ attivitajiet li nagħmlu matul il-ġimgħa u nikklassifikawhom taħt ĦIN LIBERU jew XOGĦOL worksheet <>    
S4.3.2 Nintervistaw persuna anzjana dwar kif kienu jgħaddu l-ħin liberu fil‑passat worksheet <>    
S4.3.3 Inqabblu attivitajiet li nagħmlu fil-ħin liberu llum ma’ dawk li kienu jsiru fil‑passat worksheet u noti <>    
S4.3.4 Nirriċerkaw dwar il-festi tradizzjonali Maltin u nidentifikaw karatteristiċi li għadhom isiru sal-lum worksheet u noti <>    
S4.3.5 Infittxu eżempji ta’ kemm il-mużika kienet u għadha popolari mal‑poplu Malti bħala passatemp worksheet <>